Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Utredning
Vårdnad, boende och/eller umgänge
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med en väl strukturerad metod i dessa utredningar. Metoden innefattar tydlig information till föräldrarna i hur utredningen ska genomföras. Jag träffar barnet vid minst tre tillfällen och om det behövs fler. Jag har mångårig erfarenhet av att träffa och samtala med barn i utredningar och barnet intar en central plats i den färdiga rapporten. Utredningen avslutas med en bedömning och en motivering till de överväganden jag gör. Bedömningen tar utgångspunkt utifrån vad som blir bäst för barnet.

Medgivande vid adoption
Jag kan utföra hemutredningar vid ansökan om adoptionsmedgivande. Utredningen blir en färdig produkt som kan tillställas socialnämnden för beslut.

Namnärenden
När föräldrar är oense om byte av barnets efternamn kan tingsrätten begära yttrande av socialnämnden om namnbytet är till barnets bästa. En namnutredning innefattar samtal med barnet om dess inställning samt med föräldrarna. Utredningen utmynnar i ett förslag till beslut i domstol.

Särskilt förordnad vårdnadshavare/god man
Utredning i fall där barn står utan vårdnadshavare eller behöver god man i någon specifik situation. Jag samtalar med barnet, föräldrar och föreslagen vårdnadshavare/ god man. Utredningen färdigställs med en sammanfattning, bedömning och motivering till ställningstagandet.

Vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplaceringar
När barn varit familjehemsplacerade under längre tid ska socialnämnden särskilt överväga om vårdnaden skall överflyttas till familjehemsföräldrarna. Utredningen lämnas till socialnämnden för beslut och underlaget innefattar bedömning, förslag till beslut och motivering.


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå